2006-03-17 Halowy turniej szkó? gimnazjalnych na " Królce "
Dodane przez dnia March 17 2006 21:47:41
20 marca, czyli w najbli?szy poniedziażek, w hali sportowej WSIiZ w Rzeszowie - Instytut Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej, odb?dzie się Halowy Turniej Pi?ki Nożnej Szkó? Gimnazjalnych o " Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Tyczyn ". Głównym organizatorem turnieju jest Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Tycznie.
W zawodach we?mie udzia? mi?dzy innymi nasza szko?a, któr? reprezentowa? b?d? juniorzy i trampkarze Błażowianki (jedna dru?yna).
Rozpoczącie turnieju o godz: 9.00, zako?czenie oko?o godz. 13.00...

Rozszerzona zawartość newsa
20 marca, czyli w najbli?szy poniedziażek, w hali sportowej WSIiZ w Rzeszowie - Instytut Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej, odb?dzie się Halowy Turniej Pi?ki Nożnej Szkó? Gimnazjalnych o " Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Tyczyn ". Głównym organizatorem turnieju jest Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Tycznie.
W zawodach we?mie udzia? mi?dzy innymi nasza szko?a, któr? reprezentowa? b?d? juniorzy i trampkarze Błażowianki (jedna dru?yna).
Rozpoczącie turnieju o godz: 9.00, zako?czenie oko?o godz. 13.00.

Regulamin turnieju:

1. W turnieju bior? udzia? ch?opcy urodzeni w roku 1990 i m?odsi.
2. Boisko ma wymiary 68x30m, pole karne 8x20, czas gry 20 min.
3. Dru?yny wyst?puj? w 8-mio osobowych sk?adach (7+ bramkarz).
4. Uczestnicy zostan? podzieleni na dwie grupy, a losowanie odb?dzie się przed rozpocząciem turnieju.
5. Dru?yny w grupach rozegraj? mecze systemem ka?dy z ka?dym.
6. Zwyci?zcy grup zagraj? w finale o I miejsce, a dru?yny, które zajm? drugie miejsca w grupach o III miejsce.
7. O kolejności w grupie decyduje: ilo?? punktów, bezpo?redni pojedynek, ró?nica bramek, wi?ksza liczba zdobytych bramek, rzuty karne.
8. Zmiany w czasie gry "hokejowe".
9. Zawodnicy mog? został ukarani czasowymi wykluczeniami z gry: 2 i 5 min lub czerwon? kartk? wykluczaj?c? z meczu.
10. Po stracie bramki dru?yna graj?ca w os?abieniu może wprowadzi? do gry ukaranego kar? czasow? zawodnika.
11. Auty zawodnicy wykonuj? nog?.
12. Po aucie bramkowym grę rozpoczyna bramkarz wyrzutem r?k? z pola karnego.
13. Odleg?o?? zawodników dru?yny broniżcej przy wznowieniach 6m.
14. Rzut karny z linii pola karnego.
15. Nagrody dru?ynowe: zwyci?zca turnieju otrzymuje puchar, pozostałe zespo?y dyplomy.
16. Nagrody indywidualne: najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz, król strzelców - otrzymuj? dyplom.


Sk?ad Gimnazjum Publicznego w Błażowej:

Rocznik 1990 - Brz?k Piotr, Jamróz Mateusz, Kruczek Bart?omiej, Kruczek Marek, Kustra Dariusz, Piszcz Damian, początek Mateusz, Sie?ko Marcin, Sobczyk Tomasz.
Rocznik 1991 - B?o?ski Przemys?aw, Chuchla Pawe?, Fiożek Stanis?aw, Gwazdacz Dawid, Majcher Pawe?, P?pek Mateusz, Wożniak Piotr.
Rocznik 1992 - Korcz Pawe?, Sowa Grzegorz.

Opiekunowie dru?yny: Jurek Fara? i Tomasz Drewniak.


Wyjazd: 8.10 spod Gimnazjum Publcznego w Błażowej.